BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Strona główna
Dyrektor
Wicedyrektor
Statut WODN Regulamin organizacyjny
Akt założycielski
Majątek
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Informacje niedostępne w BIP
Ogłoszenie powiązane:
 
Ogłoszenie nr 142297-2010 z dnia 2010-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piotrków Trybunalski
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 obejmująca: remont sali dydaktycznej nr 1 wraz ze wzmocnieniem stropu, przebudowę...
Termin składania ofert: 2010-06-17

Piotrków Trybunalski: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul.Dąbrowskiego 13
Numer ogłoszenia: 181126 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142297 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6496566, faks 044 6496555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 obejmująca: remont sali dydaktycznej nr 1 wraz ze wzmocnieniem stopu, przebudowę korytarza i dwóch pokoi administracyjnych na parterze, remont korytarzy trzeciego piętra wraz z pokojem nr 33 oraz nr 35. Roboty budowlane obejmują: wymianę warstw podłogowych w pokojach administracyjnych na panele podłogowe, w korytarzach na płytki, wykonanie głodzi gipsowych z malowaniem, demontaż starego z montażem nowego osprzętu instalacji elektrycznej, wykonanie ścianki działowej z płyty kartonowo-gipsowej, montaż stolarki drzwiowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe EL-TOP Spółka cywilna, Donata Rusin, Paweł Szustakiewicz, Grzegorz Rusin,, 97-300 Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68270,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 64000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72950,82
  • Waluta: PLN.

Nr sprawy: ZP/PN/3331/1/2010                                                                                                      Piotrków Tryb., 21.06.2010r.

Zamawiający:

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Dąbrowskiego 13

tel./fax: 44/ 649-65-66

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja siedziby  Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13”.

 Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) informuję,  że   w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

·          Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe „EL-TOP”             

 Donata Rusin, Paweł  Szustakiewicz, Grzegorz Rusin  - Spółka Cywilna

97-300 Piotrków Trybunalski,  ul. Wojska Polskiego 41, za cenę ryczałtową brutto: 78.080,00 zł.

 

UZASADNIENIE WYBORU

 

1.     Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł.

Termin

wykonania

1.

Zakład Ogólnobudowlany

Michał Szymczyk

97-330 Sulejów

ul. Zamkowa 14

 

78.200,00

do 31.08.2010r.

od dnia podpisania  umowy

2.

BUDMAR

Firma Budowlana

Marek Kamola

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Krańcowa 31-33A

 

89.000,00

 

do 31.08.2010r.

od dnia podpisania  umowy

3.

P.P.H.U „EL-TOP”

D. Rusin, G. Szustakiewicz, G. Rusin

Spółka Cywilna

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Wojska Polskiego 41

 

78.080,00

 

do 31.08.2010r.

od dnia podpisania  umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wybór najkorzystniejszej oferty.

Spośród złożonych ofert komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ – cena oferty brutto 100%.

 

 

Numer oferty

Kryterium ceny

100%

Łączna ilość punktów

1

99,85

99,85

2

87,73

87,73

3

100

100

  

Najkorzystniejszą ofertą złożoną w w/w postępowaniu jest  oferta Nr 3 złożona przez: P.P.H.U „EL-TOP” D. Rusin, P. Szustakiewicz, G. Rusin  - spółka cywilna,   97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 41. Oferta jest zgodna z ustawą Pzp, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego. Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie wykluczono żadnego z wykonawców oraz nie odrzucono żadnej  oferty.

Umowa na realizację zamówienia z wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt. 3a) w zw. z art. 94 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp.

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej                                                                           Dyrektor

       ANETTA MIGASIŃSKA                                                            Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 w  Piotrkowie Trybunalskim

      DARIUSZ MAGACZ      

 


Piotrków Trybunalski: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13


Numer ogłoszenia: 142297 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6496566, faks 044 6496555.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodn.piotkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 obejmująca: remont sali dydaktycznej nr 1 wraz ze wzmocnieniem stropu, przebudowę korytarza i dwóch pokoi administracyjnych na parterze, remont korytarzy trzeciego piętra wraz z pokojem nr 33 oraz nr 35 roboty budowlane obejmują: wymianę warstw podłogowych w pokojach administracyjnych na panele podłogowe, w korytarzach na płytki, wykonanie gładzi gipsowych z malowaniem, demontaż starego i montaż nowego osprzętu instalacji elektrycznej, wykonanie ścianki działowej z płyty kartonowo-gipsowej, montaż stolarki drzwiowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI · Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ·

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na wykonywaniu prac modernizacyjnych wewnątrz budynków o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł. brutto każda oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. ·

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ważny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: ·

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ·

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:·

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty wg Formularza Nr 1 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w następującym zakresie: 1) w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, 2) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 357 KC), 3) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT), 4) wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; 5) wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących czynności na budowie (np. kierownik budowy,), jeżeli umowa (SIWZ) określa te osoby. 6) wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7) zaistnieją warunki do ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót objętych umową, 8) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań - strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 9) Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodn.piotrkow.pl - BIP

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13 pokój nr 15 , I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 08:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13 pokój nr 11 , I piętro (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.pdf            UMOWA do SIWZ.pdf

remont pomieszczen na parterze-2010-przedmiar.pdf

remont pomieszczen na 3 pietrze-2010-przedmiar-v2.pdf

remont sali 1 - 2010-przedmiar-v2.pdf         remont sali 35 - 2010-przedmiar.pdf

rysunki.pdf             opis.pdf                      specyfikacja techniczna wior.pdf

 


Numer ogłoszenia: 241930 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201438 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6496566, faks 044 6496555.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13 obejmująca: 1)Modernizację klatki schodowej i schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad ze stali nierdzewnej, montażem parapetów okiennych i zabudową rur doprowadzających do grzejników - od poziomu parteru do trzeciego piętra w części A budynku 2)Modernizację pomieszczeń części B budynku obejmującą demontaż ścianek działowych,powrót do stanu pierwotnego, malowanie sufitów, ścian, położenie paneli podłogowych, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oświetlenia wraz z montażem gniazd wtykowych. 3)Modernizację bramy wjazdowej polegającą na ociepleniu sufitu bramy, malowaniu sufitu i ścian, wykończeniu ścian z tynku ozdobnego, malowaniu bram..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 184378.32 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe EL - TOP Spółka Cywilna, Donata Rusin, Paweł Szustakiewicz, Grzegorz Rusin, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego, 97-300 PiotrkówTrybunalski, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 184378.32
  • Oferta z najniższą ceną: 184378.32 oferta z najwyższą ceną: 184378.32
  • Waluta: PLN.

Nr sprawy: ZP/PN/3331/2/2009

Piotrków Tryb., 13.07.2009r.

Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 13
tel./fax: 44/ 649-65-66

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe "EL-TOP"
    Donata Rusin, Paweł Szustakiewicz, Grzegorz Rusin Spółka Cywilna
    97-300 Piotrków Trybunalskim ul. Wojska Polskiego 41.

Uzasadnienie wyboru oferty zawiera Zarządzenie Nr 9/2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13.07.2009r. w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13"

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Anetta Migasińska


ZARZĄDZENIE Nr 9/2009
Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 13.07.2009r

w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

zarządzam, co następuje:
  1. Zatwierdzam propozycję Komisji przetargowej powołanej do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13" zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia
  2. Akceptuję wybór oferty złożonej przez:
    • Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe "EL - TOP" Donata Rusin, Paweł Szustakiewicz, Grzegorz Rusin- Spółka Cywilna,
      97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 41
      jako oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji i Kierownikowi gospodarczemu, którego postępowanie dotyczy.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim
Dariusz Magacz


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2009

UZASADNIENIE
  1. Przedmiot zamówienia:
    • Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13.
  2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz ceny poszczególnych ofert wraz z punktacją:
    L.p.NazwaCeny bruttoPunktacja
    1.P.P.H.U. "EL- TOP" D.Rusin, P.Szustakiewicz, G.Rusin
    97-300 Piotrków Tryb.,
    ul. Wojska Polskiego 41
    224941,55100 pkt.
  3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
    • W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu przez Wykonawcę:
    • P.P.H.U "EL - TOP" D.Rusin, P.Szustakiewicz, G.Rusin
      97-300 Piotrków Tryb., ul. Wojska Polskiego 41
    • Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Oferta, uzyskała 100,00 punktów.
  4. Cenę oferty wraz z przyznaną jej punktacją przedstawia tabela w pkt. 2.
  5. W postępowaniu został zastosowany tryb przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Piotrków Tryb. 2009.06.19

Piotrków Trybunalski: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dabrowskiego 13
Numer ogłoszenia: 201438 - 2009; data zamieszczenia: 19.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , ul. Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6496566, faks 044 6496555.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodn.piotrkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dabrowskiego 13.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 13 obejmująca:

  1. Modernizację klatki schodowej i schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem balustrad ze stali nierdzewnej, montażem parapetów okiennych i zabudową rur doprowadzających do grzejników - od poziomu parteru do trzeciego piętra w części A budynku
  2. Modernizację pomieszczeń części B budynku obejmującą demontaż ścianek działowych (powrót do stanu pierwotnego), malowanie sufitów, ścian, położenie paneli podłogowych, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oświetlenia wraz z montażem gniazd wtykowych.
  3. Modernizację bramy wjazdowej polegającą na ociepleniu sufitu bramy, malowaniu sufitu i ścian, wykończeniu ścian z tynku ozdobnego, malowaniu bram.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., tzn.
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia i w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej 3 roboty budowlane, polegające na wykonaniu prac modernizacyjnych wewnątrz budynków o wartości nie niższej niż 150 000 PLN brutto każda oraz przedstawią dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane fachowo i terminowo z zachowaniem należytej staranności,
  3. dysponują zespołem pracowników zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w którego skład wchodzą m.in. osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania, nadzorowania i kontroli w specjalności budowlano-konstrukcyjnej oraz instalacji elektrycznych,
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  5. udzielą minimum trzy letniej (36 m - cy) gwarancji na przedmiot zamówienia,
  6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 pkt.1-9 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej SWIZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów:
    1. oświadczenia o spełnieniu warunków z art.22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp według Załącznika Nr 2 do SIWZ,
    2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według Załącznika Nr 3 do SIWZ,
    3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
    1. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (polegających na wykonaniu prac modernizacyjnych wewnątrz budynków) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie według Załącznika Nr 4 do SIWZ,
    2. wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (dotyczy także podwykonawców) według Załącznika Nr 5 do SIWZ.
    3. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. b), Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,
    4. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wymienionych w pkt. b), jeżeli odrębne przepisy wymagają takich uprawnień (wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa),
  3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty składa zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U.2006r. Nr 87, poz. 605 ze zm.)
  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
    1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia ub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
    2. formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy) podpisuje pełnomocnik,
    3. formularz stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania) każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie,
    4. formularz stanowiący Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ podpisuje pełnomocnik,
    5. dokument wymieniony w punkcie 1c Wykonawcy składają oddzielnie.
Uwaga: wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UMOWA DO SIWZ
PRZEDMIAR
ŚLEPY KOSZTORYS
STWIOR
Nr sprawy: ZP 3331-1/2009

Piotrków Tryb., 6.04.2009r.

Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 13
tel./fax: 44/ 649-65-66
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem".
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
  • P.P.H.U Virgo, ul .P.O.W. pawilon D, 97-300 Piotrków Tryb.
    Wartość brutto oferty 53.936,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty zawiera Zarządzenie Nr 5/2009r. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6.04.2009r. w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem".

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Anetta Migasińska


ZARZĄDZENIE Nr 5/2009
Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 6.04.2009r.
w sprawie: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655)
zarządzam, co następuje:
  1. Zatwierdzam propozycję Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Akceptuję wybór oferty złożonej przez:
    P.P.H.U Virgo
    ul. P.O.W. pawilon D
    97-300 Piotrków Trybunalski
    jako oferty najkorzystniejszej
  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji i Kierownikowi Działu Administracyjno - Gospodarczego, którego postępowanie dotyczy.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim
Dariusz Magacz


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2009

UZASADNIENIE
  1. Przedmiot zamówienia:
    Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz ceny poszczególnych ofert wraz z punktacją:
    L.p.NazwaCeny bruttoPunktacja
    1.SOFT PARNTER
    97-300 Piotrków Tryb.
    ul. Garbarska 23/25
    69.317,90 zł77,80 pkt.
    2.COMBIT
    97-300 Piotrków Tryb.
    ul. Słowackiego 136
    52.575,90 złOferta odrzucona
    3.P.P.H.U. VIRGO
    97-300 Piotrków Tryb.
    ul. P.O.W. pawilon D
    53.936,20 zł100,00 pkt.
    4.OMEGA97-300 Piotrków Tryb.
    ul. Pl .Kościuszki 8
    63.185,02 zł.85,36 pkt.
  3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
    1. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
      • P.P.H.U Virgo
        97-300 Piotrków Tryb.
        ul. P.O.W. pawilon D
  4. Ceny ofert wraz z przyznana im punktacją przedstawia tabela w pkt. 2.
  5. W postępowaniu został zastosowany tryb zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Piotrków Trybunalski: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim Numer ogłoszenia: 108266 - 2009; data zamieszczenia: 16.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dąbrowskiego 13, Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6496566, faks 044 6496555.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli: notebook-5szt., komputer osobisty-14szt., drukarka laserowa mono-3szt., drukarka laserowa kolor-1szt., monitor LCD 17 cali-2szt., pamięć flash typu Pendrive-40szt., pamięć RAM DDR 400-15szt., pamięć RAM DDR 2-10szt., zasilacz UPS-3szt., projektor multimedialny-3szt.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.13.00-0, 38.65.21.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 44210 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • P.P.H.U. VIRGO Dariusz Kozłowski, z siedzibą w Kleszczowie ul. Poziomkowa 6, filia Virgo - Piotrków Trybunalski, ul. P. O.W. pawilon D., 97-410, 97-410 Kleszczów, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 44210
  • Oferta z najniższą ceną: 44210oferta z najwyższą ceną: 56818
  • Waluta: PLN.

powered by
FreeFind
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Rafał Fraj tel: (44)649-65-66 w. 42 e-mail: r.fraj@wodn.piotrkow.pl